Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden World Experience

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende definities gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. World Experience: organisatie die deelnemers werft en plaatst voor projecten.
b. Opdrachtgever: Deelnemer of Organisatie.
c. Organisatie(s): organisatie(s) ter plaatse waar deelnemer(s) van World Experience vrijwilligerswerkzaamheden verricht(en).
d. Deelnemer: degene die zich inschrijft en/of aanmeldt voor de door World Experience aangeboden projecten.
e. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook digitaal verstaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, inschrijving of overeenkomst tussen World Experience en een Opdrachtgever, waarop World Experience deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met World Experience voor de uitvoering waarvan door World Experience derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en overeenkomst
1. Deelnemer kan zich voor een van de door World Experience aangeboden projecten inschrijven via de website van World Experience of door een aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan World Experience.
2. Organisaties kunnen zich bij World Experience aanmelden zoals vermeld onder Artikel 3.1 of door een offerte aan te vragen.
3. Alle offertes en aanbiedingen van World Experience zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het project waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
4. World Experience kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen, reis- en verblijfkosten, luchthavenbelasting, reserveringskosten, benodigde documenten en verzekeringen, tenzij anders vermeld.
6. Nadat World Experience het schriftelijke, danwel digitale, aanmeldingsformulier of de schriftelijke aanvaarding van de offerte binnen de daarvoor gestelde termijn heeft ontvangen, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving of aanmelding en een factuur voor betaling van de in deze voorwaarden genoemde kosten.
7. Tussen World Experience en Opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand nadat World Experience de inschrijving van Deelnemer schriftelijk heeft bevestigd, of de offerte schriftelijk door de Organisatie is aanvaard, en de betaling conform de toegezonden factuur van Opdrachtgever heeft ontvangen.

Artikel 4 Kosten
1. Na het invullen van het inschrijfformulier verplicht Deelnemer zich om voor zijn deelname de reserverings-, programma- en projectkosten te voldoen, waarvan de hoogte van de totale kosten bij elk project afzonderlijk wordt vermeld. Deze kosten zijn exclusief vliegtickets, verzekeringen, vaccinaties, medicaties, reisdocumenten en overige persoonlijke uitgaven en kosten.
2. Onder programmakosten vallen de kosten die World Experience maakt voor bemiddeling, begeleiding en voorbereiding voor Deelnemer.
3. Onder projectkosten vallen de kosten die de organisatie ter plaatse maakt voor Deelnemer tijdens het project.
4. World Experience heeft het recht om, zonder opgaaf van redenen, inschrijvingen of aanmeldingen af te wijzen, in dit geval worden de reserverings- en programmakosten terugbetaald aan Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering, wijziging en annulering overeenkomst
1. World Experience zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. World Experience zal zoveel mogelijk rekening houden met de door Deelnemer opgegeven, geprefereerde startdatum. Het kan voorkomen dat World Experience zeer kort van tevoren hoort of, wanneer en waar Deelnemer geplaatst wordt. Na plaatsing van Deelnemer in een project liggen start- en einddatum vast.
2. Met de totstandkoming van de overeenkomst verplicht World Experience zich tot het bemiddelen tegen betaling door Opdrachtgever van de in deze voorwaarden genoemde kosten.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan en over welke kosten daaraan verbonden zijn.
4. World Experience behoudt zich het recht voor de prijzen, voorwaarden en inhoud van de programma’s te wijzigen door overmacht.
5. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder mede begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6. Indien Opdrachtgever de overeenkomst wil wijzigen, dient dit in overleg met World Experience te gebeuren. World Experience kan niet garanderen dat tot aanpassing zal worden overgegaan. Deelnemer kan het geboekte project tot maximaal 6 maanden na de opgegeven startdatum uitstellen. Indien Deelnemer het project langer dan 6 maanden wil uitstellen, dient Deelnemer het programma te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden van kracht zullen gaan. Indien Deelnemer het programma binnen 4 weken voor aanvang van het project uitstelt, worden er administratiekosten in rekening gebracht.
7. Indien het project om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal World Experience Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar een nieuw voorstel doen. Op dit aanbod dient Opdrachtgever binnen 14 dagen schriftelijk te reageren. Indien Opdrachtgever het aanbod niet accepteert, of niet reageert binnen 14 dagen, en/of World Experience geen passend alternatief voorstel kan doen, heeft Opdrachtgever het recht op restitutie van al hetgeen hij/zij aan World Experience betaald heeft minus de door World Experience gemaakte programmakosten en reserveringskosten.
8. World Experience behoudt zich het recht voor een project te annuleren in gevallen waarin:
– na inschrijving blijkt dat Deelnemer niet aan de voorwaarden voldoet;
– het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald;
– Deelnemer niet kan worden geplaatst in een project;
– de Organisatie niet langer in staat is Deelnemer te ontvangen en/of te begeleiden;
– de veiligheid van het land waar het project wordt uitgevoerd zodanig is veranderd dat
dit het project en/of Deelnemer in gevaar zal brengen.
In voornoemde gevallen worden de betaalde programma- en projectkosten gerestitueerd.
9. Indien Opdrachtgever het project wil annuleren, dient dit met vermelding van reden schriftelijk te geschieden. De programma- en projectbijdrage worden gerestitueerd:
– indien het project niet doorgaat en de oorzaak aan de kant van World Experience ligt en World Experience geen alternatief kan voorstellen;
– in bijzondere, gemotiveerde en door de (eigen of via World Experience afgesloten) annuleringsverzekering aanvaarde gevallen, mits aan de voorwaarden van deze verzekering wordt voldaan. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
In alle andere gevallen worden de programma- en projectbijdrage niet gerestitueerd. De kosten die gepaard gaan met annulering, komen ten laste van Opdrachtgever. De reserveringskosten en premie voor de annuleringsverzekering worden nimmer gerestitueerd.
10. Indien Deelnemer zijn/haar reis en/of programma wil annuleren na aankomst in het buitenland dan kan noch World Experience noch de Organisatie restitutie geven over het niet gevolgde/nog te volgen onderdeel van een reis en/of programma/project.

Artikel 6 Verplichtingen Deelnemer/Opdrachtgever
1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voor eigen rekening en eigen risico:
– boeken van een vlucht en de verdere voorbereidingen daaromtrent;
– afsluiten van adequate verzekeringen zoals, doch niet uitsluitend, een reis-, annulerings-, ziektekosten- en ongevallenverzekering;
– verkrijgen van de vereiste en benodigde vaccinaties en medicaties;
– tijdig verkrijgen van de juiste reis- en identiteitsdocumenten zoals, doch niet uitsluitend, een paspoort en visum;
– het verkrijgen van een verklaring van goed gedrag, indien World Experience dit verzoekt.
World Experience is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de schade die geleden wordt, indien bepaalde documenten niet tijdig zijn aangevraagd en/of worden verstrekt.
2. Deelnemer aanvaardt met inschrijving veiligheids-, gezondheids- en besmettingsrisico’s die het verblijf in het land waarvoor Deelnemer zich inschrijft kunnen meebrengen.
3. Deelnemer verklaart door zijn inschrijving lichamelijk en geestelijk gezond te zijn om aan een project van World Experience deel te kunnen nemen. Bij onjuiste opgave is Deelnemer aansprakelijk voor eventuele kosten voortvloeiende uit het niet kunnen deelnemen aan een programma.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan World Experience aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan World Experience worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan World Experience zijn verstrekt, heeft World Experience het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Overmacht
1. World Experience is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop World Experience geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor World Experience niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van World Experience of van derden daaronder begrepen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming en in het geval dat World Experience door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering van een programma in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van World Experience niet kan worden gevergd. World Experience heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat World Experience zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. World Experience kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel World Experience ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is World Experience gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Betaling en incassokosten
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient Opdrachtgever de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, echter altijd vóór aanvang van het project.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag, zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke incasso- en executiekosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Klachten
1. Wanneer Deelnemer een klacht heeft tijdens deelname aan een project, dient Deelnemer deze onmiddellijk te melden bij de Organisatie ter plaatse. Indien dit niet mogelijk is of wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, is Deelnemer verplicht World Experience te informeren. World Experience dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken en indien gegrond verbeteringen aan te brengen. Alleen wanneer de klacht dan nog niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan Deelnemer uiterlijk binnen een maand na afloop van het project de klacht schriftelijk en beargumenteerd indienen. Indien Deelnemer niet voldoet aan bovenstaand vermelde eisen, vervalt elk recht op behandeling van de klacht.
2. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van World Experience, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
3. Indien komt vast te staan dat een klacht gegrond is, dan zal World Experience de overeengekomen werkzaamheden verrichten, tenzij dit zinloos is geworden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Indien World Experience aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. World Experience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat World Experience is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien World Experience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van World Experience beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van World Experience is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. World Experience is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van World Experience aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan World Experience toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. World Experience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. World Experience is nimmer aansprakelijk voor (externe) schade ontstaan door niet tijdig arriveren op de bestemming.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van World Experience of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart World Experience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan World Experience toerekenbaar is. Indien World Experience uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden World Experience zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is World Experience, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van World Experience en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij World Experience partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van World Experience is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft World Experience het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.